Bán nước mía có lời không? – Bài toán lợi nhuận khi kinh doanh nước mía